Tilbake til databaselista Skriv ut Hjelpeside English users can click here!
 
New Page 7
Folketeljinga 3. desember 1900
Innhald/bakgrunn
Søkjetips
Forklaringar/merknader
Oversikt over forkortingar

Folketeljinga i 1900 er edb-registrert av Statsarkivet i Bergen. Edb-versjonen har skjema med faste felt. Disse felta tilsvarar på det næraste rubrikkane i kjelda. Disse skjemaa er kalla Gards-, Jordbruks-, og Person-skjema. Databasen er overførd og konvertert til Fylkesarkivet frå Digitalarkivet. Databasen omfattar berre Sogn og Fjordane fylke.

Innhald/bakgrunn
Kgl. res. 8. august 1900 fastsette at det måndag 3. desember 1900 kl. 24.00 skulle haldast folketeljing. Alle landets innbyggarar skulle registrerast på den staden dei var ved midnatt denne dagen. På landet vart teljinga administrert av soknepresten, sammen med lensmann og ordfører. Sjølve teljinga vart utført av skulelærarar eller andre utvalde personer.

Søkjetips
Når du søkjer vil du få opp ei treffliste som samstaver med det du søkte etter. Viss du ikkje får treff, betyr det ikkje at det ikkje finst data om t.d. den garden du søkjer etter. Problemet kan vere endra stavemåte. I edb-versjonen har ein nytta dei namneformene som finst i folketeljinga.

- Viss du er usikker, ta kontakt med Fylkesarkivet.

Du kan nytte villkort (wildcard) som er % (prosent-tegn) for å utvide søkjet. Dette kan gjerast i kombinasjon med feltet "Herad".

I trefflista som presenterer treffene du fekk etter søk, bør du merke deg at blank line i namnelista betyr at at postane før og etter den blanke lina tilhøyrer ulike husstandar.

Forklaringar/merknader
I materialet er det sett til nokre teikn som markerer bestemte forhold i originaldokumentet:

  • ?? markerer at skriften i kjelda er utydeleg eller uleseleg

  • !! markerer at det er ein opplagt feil i originalkjelda, eller at opplysningen manglar heilt

  • % markerer overstryking i originaldokumentet. Er eit ord eller ein setning stroken i kjelda, vert dette markert med % fram føre og bak overstrykninga.

  • @ er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd å avgjøre kva for ein som er den rette

  • * etter ein opplysning, for eksempel eit etternamn, markerer at opplysningen manglar i originalkjelda for denne personen (for eksempel et barn), men er sett til av edb-registrator på grunnlag av opplysningane i kjelda om dei andre personane i hushaldet (foreldre eller søsken).

  • E er merknader sett til av registrator, for å skilje denne frå originalkjelda sine egne merknader.

Forkortingar i dei originale folketeljingslistene 1900

Kjønn
m = mann
k = kvinne

Bustatus

b = busett på staden
mt = mellombels tilstades
f = fråverande

Ekteskapleg stilling

g = gift
ug = ugift
e = enkje/enkjemann
s = separert
f = fråskild

Stilling i familien
hf = husfader
hm = husmoder
hp = (sjølv) hovudperson
hu = hustru
s = son
d = dotter
tj = tenestetyende
el = einsleg losjerande
b = besøkande
fl = losjerande, høyrande til familien

Nasjonalitet

n = norsk
l = lappisk
lf = lappisk, fastbuande
ln = lappisk, nomadiserande
k = kvensk (finsk)
b = blanda

Språk

n = norsk
l = lappisk
f = finsk (kvensk)

Kontaktperson: Oddvar Natvik

Kreaturhald
he = hest
fø = føl
0-1he = hest under 1 år
1-3he = hest 1 til 3 år
3-5he = hest 3 til 5 år
5-16he = hest 5 til 16 år
16-he = hest over 16 år
hi = hingst
va = vallak
ho = hoppe
ox = okse
ty = tyr
ku = ku
ka = kalv, ungnaut
0-1st = storfe under 1 år
1-2st = storfe 1 til 2 år
2-st = storfe over 2 år
få = får, lam
0-1få = får under 1 år
1-få = får over 1 år
gj = geit, kje
0-1gj = geit under 1 år
1-gj = geit over 1 år
sv = svin, gris

Utsæd

hv = kveite
ru = rug
by = bygg
bl = blandkorn
ha = havre
er = erter
vi = vikker
gr = grøntfor (havre e.a.)
po = poteter
ro = rotfrukter
gu = gulrøter
tu = turnips
ka = kålrabi
fr = grasfrø

Kjøretøy og maskiner

1arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 1-spendte)
2arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 2-spendte)
arbv = arbeidsvogner (4-hjulede)
arbk = arbeidskjerrer (2-hjulede)
sm = slå- og meiemaskinar

Bebuelses- og næringslokalitetar

le = leilegheit
le3 = leilegheit med 3 rom (som eksempel)
le = leilegheit med uspesifisert tal på rom
bu = butikklokale
ko = kontorlokale
ve = verkstadlokale
fa = fabrikklokale
an = andre (nærings-) lokaler